Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
lijecenje_kanala_korijena
 
 01
Lije?enje kanala korijena (va?enje ivca), odnosno endodontska terapija je me?u najnepopularnijim stomatolokim intervencijama, verovatno zato to sam naziv ve? asocira na neto veoma bolno.

Me?utim, u stvarnosti to uglavnom nije bolan zahvat jer se danas po pravilu odvija u lokalnoj aneseteziji, a ve?ina ljudi kod kojih je sprovedena endodontska terapija, opisuje svoje iskustvo sli?no onome kao pri plombiranju zuba. 
ta podrazumijeva endodontska terapija?
.
 02
Endodontska terapija se odnosi na tretman unutranjosti zuba, tj na deo zuba u kome je smetena zubna pulpa.

Ve?ini ljudi zubna pulpa je poznata kao zubni ivac, me?utim u njoj se pored nerava nalaze krvni i limfni sudovi, vezivno tkivo i mnoge ?elije. 
Koja je funkcija zubnog ivca?
.
 03Ako bi rekli da je funkcija zubnog ivca od nezamenjivog zna?aja za zdravlje i funkcionisanje zuba ne bi smo bili u pravu.

Ovo tkivo igra veoma vanu ulogu u rastu i razvoju zuba, ali jednom kada zub nikne i zavri razvoj, najispoljenija funkcija zubnog ivca je senzorna funkcija, odnosno sposobnost zuba da reaguje na nadraaje kao to su toplo ili hladno. 
Koja je svrha lije?enja kanala korijena?
.
 04Cilj endodontske terapije je postizanje stanja pri kome ?e tkiva koja okruuju korijen zuba ostati zdrava uprkos ?injenici da je zubni ivac pretrpeo degenerativne promjene.

U konkretnom slucaju, misli se na to da tkiva koja okruuju korijen zuba ne budu izloena bakterijskoj infekciji i/ili iritativnim supstancama koje deluju iz upljeg prostora u kome se nekada nalazio zubni ivac, a izloena su nakon njegovog propadanja ili neadekvatnog uklanjanja. 
ta je problem kod upale zubnog ivca?
.
 05
Ako zadobijete infekciju, na primer od strane bakterija nakon povrede koe, organizam alje bijela krvna zrnca u inficirano podru?je (putem krvnih i limfnih sudova) u borbu protiv bakterija koje su dovele do infekcije.

U najve?em broju slu?ajeva organizam dobija bitku sa bakterijama i dolazi do smirivanja infekcije. 
Indikacije za endodontsku terapiju:
.
 06Postoje stanja kada je potrebno sprovesti kanalnu terapiju, a nisu prisutni bolovi i oticanje zuba:

1. Problemati?an zub slu?ajno otkriven na Rtg snimku,

2. Pojavljivanje bjeli?aste bubuljice koja se povremeno prazni, na
    desnima iznad zuba.

3. Otvaranje pulpe pri uklanjanju karijesa,

4. Povreda zubnog ivca nakon traume zuba 
Kako se sprovodi lije?enje kanala korijena zuba?
.
 07U principu, endodontska terapija se svodi na uklanjanje upaljenog ili propalog zubnog ivca, mehani?ku obradu unutranjih zidova kanala korijena, ispiranje specijalnim rastvorima, medikaciju preparatima koji suzbijaju infekciju (ukoliko je ona prisutna) i hermeti?ko punjenje obra?enog kanala.

Nakon zavretka lije?enja kanala korijena, obavezno se mora rekonstruisati kruni?ni deo zuba, bilo njegovim plombiranjem, bilo protetskim nadoknadama. Preporu?eno je da se to obavi u vremenu od mjesec dana od punjenja kanala korijena. 
Neuspjeh?.
 09


Samo sprovo?enje kanalne terapije nije mogu?e u svakom slu?aju. Nekada su kanali korijena toliko sueni a kanalni sistem toliko komplikovan, da ni pomo?u najsavremenijih kanalnih instrumenata koji su izrazito savitiljivi, nije mogu?e obraditi kanale cjelokupnom duinom, a to je jedan od osnovnih preduslova za uspjenost lije?enja kanala korijena zuba.

Me?utim, u ne malom broju slu?ajeva, za neuspjeh enodontske terapije je kriv i sam stomatolog, bilo zbog sopstvenih greaka i nepridravanja osnovnih principa koji se moraju ispotovati u endodonciji (nedostatak kvalitetnih i savremenih instrumenata i materijala, bez kojih je nemogu?e sprovesti kvalitetnu endodonsku terapiju).