Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
proteze
 
 01


Krezubost i vrste protetskih nadoknada

Nedostatak jednog ili vie zuba je veoma rasprostranjena pojava, ne samo kod odraslih osoba ve? i kod velikog broja djece, te zbog toga predstavlja zna?ajan problem savremene stomatologije.

Krezubost je sindrom koji karakterie gubitak stalnih zuba u zubnom nizu gornje ili donje vilice. To nije bolest, ve? stanje nastalo kao posljedica oboljenja zuba, potpornog tkiva, vili?ne kosti i drugih tkiva usne duplje. 
Parcijalne plo?aste proteze
.
 02Jedna od naj?e?e kori?enih protetskih nadoknada me?u naom populacijom jeste parcijalna proteza.

ta je zapravo parcijalna proteza? To je zubna proteza koja nadokna?uje jedan ili vie (ali ne sve) izgubljenih zuba i njihove potporne strukture (desni i vili?nu kost), oslanjaju?i se pri tome na preostale prirodne zube i njihovu okolinu. Sve proteze se izra?uju kao mobilne, sto zna?i da se mogu i moraju vaditi iz usta prvenstveno radi pravilnog odravanja oralne higijene. 
Koje sve vrste parcijalnih proteza postoje?
.
 03Najstarije i najdue kori?ene su svakako parcijalne plo?aste proteze. Njima se nadokna?uju izgubljeni zubi i potroena vili?na kost, i tako se ponovo uspostavljaju normalni odnosi izme?u gornje i donje vilice, kao i normalna funkcija zuba i usta.

Sastoji se od tri osnovna dela: prvi je dio koji nalee na vili?nu kost i nadokna?uje njen izgubljen dio a izra?uje se od akrilata; zatim vjeta?ki zubi koji se ugra?uju u akrilat; i na kraju dio koji vezuje protezu za preostale prirodne zube sto su i?ane kukice. 
Zato i kada se izra?uju ove proteze?
.
 04


Sve vrste parcijalnih proteza pa tako i ova, prevashodno se rade kada iz bilo kog razloga nije mogu?e uraditi fiksnu nadoknadu tj. most (nema dovoljno zuba u vilici-terminalna bezubost, zubi su parodontopaticni a kost resorbovana, finansijski razlozi).

Tako?e se izra?uju da bi se sprije?io poreme?aj poloaja zuba u zubnom nizu koji tee da se naginju odnosno isplivavaju prema bezubim predjelima, zatim da bi se sprije?ila promjena odnosa u poloaju donje vilice prema gornjoj i tako o?uvala funkcija vili?nog zgloba jer zbog poreme?ene visine zagrizaja dolazi do pojave bolova i drugih smetnji u zglobu, da bi se zatitila meka i kotana tkiva bezubih delova, kao i da bi se o?uvao izvorni izgled lica i tako sprje?ili mogu?i psihi?ki poreme?aji koji bi nastali zbog gubitka zuba.