Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
skripanje_zubima
 
 01


Bruksizam je stru?ni izraz za prekomerno, forsirano stiskanje i kripanje zubima koje nije povezano sa vakanjem hrane, a pogotovo se javlja no?u. Pri tome nastaje neobi?no dugo i nefizioloki jako optere?enje zuba i njihovih potpornih struktura. Ta navika je ?esto u vezi sa emocionalnim stresovima, napeto?u, strahom ili zamorom pri ?emu je nesvesno stiskanje zuba povezano sa snanim pokretima donje vilice levo-desno i napred-nazad zbog ?ega dolazi do kripanja i troenja zuba bruenjem zub o zub.


Bruksizam je veoma ?esta pojava, pogotovo kod osoba starijih od 25 godina bez obzira na pol. Me?utim i djeca mogu da imaju ovaj problem iako je to kod njih uglavnom povezano sa postojanjem nelagodnosti zbog prehlade, infekcije uha ili alergija i u najve?em broju slu?ajeva prolazi spontano ne ostavljaju?i nikakve Posljedice. 
Zato je bruksizam ozbiljan problem?
.
 02


Kada va?emo hranu, razvijamo silu od oko 175 p po cm2 povrine zuba. Kada no?u kripimo zubima nema hrane da ublai ovaj pritisak tako da je ja?ina sile sada oko 300 p ili vie. To je dovoljno da prouzrokuje trajno ote?enje zuba, uklju?uju?i i pucanje zubne gle?i, prelome zuba, povla?enje desni sa vratova zuba, ote?enje potpornog aparata zuba koje dovodi do gubitka zuba, ote?enje donjovili?nog zgloba... Vremenom dolazi do pojave izuzetno jake osjetljivosti zuba i bolova u zglobovima, uima i glavi, to stvara veliku napetost i nervozu kod pacijenata. 
Kako otkriti bruksizam?
.
 03


Obzirom da se uglavnom javlja no?u, ve?ina pacijenata nije ni svesna da ima problem dok ga partner ne upozori na to ili dok ne primeti neki od simptoma. Treba obratiti panju na:
1. bol u zglobovima, uima ili glavi koji se javlja odmah po bu?enju i traje tokom dana;
2. pove?anu osjetljivost zuba na hladno, pritisak ili druge nadraaje;
3. pojava zaravnjenosti griznih povrina zuba kao i smanjenje visine
   prednjih zuba. 
Kako se lije?i bruksizam?
.
 04Ukoliko posumnjate da kripite zubima obavezno se javite svom stomatologu da bi sanirali postoje?a i sprije?ili dalja ote?enja.

U stomatolokoj ordinaciji ?e vam na osnovu vaeg otiska zuba biti izra?en silikonski titnik za zube tzv. night-guard tray koji ?ete nositi u toku no?i na zubima i tako sprije?iti dalje troenje zuba i bolove u zglobovima.