Search

Prizmadent

LokalniEnglish (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

 
Kombinovani protetski radovi
.
 01protezaOva kategorija protetskih radova podrazumjeva, kako joj i samo ime kae, kombinaciju fiksne i mobilne zubne nadoknade.

Primenjuje se u svim slu?ajevima kada nema dovoljno zuba u bo?noj regiji, ili preostali zubi nisu dovoljno kvalitetni da bi se izradio kompletno fiksni rad (most), a ne postoje uslovi ili elja za ugradnju implantata u bezubim zonama.Tada se ovakvi oblici bezubosti reavaju upravo izradom kombinovanog rada, to podrazumjeva izradu krunica ili mostova na preostalim zubima a bezubi predjeli se nadokna?uju parcijalnom mobilnom protezom. Da bi rad bio maksimalno kvalitetan kao mobilna nadoknada koristi se skeletirana-vironit proteza. Osnovni razlog za to je to je skeletirana proteza maksimalno redukovana tj. to zauzima najmanju povrinu na koju nalee i zato to je izra?ena od metala, te na najbolji na?in prenosi pritisak koji se stvara prilikom vakanja tj. raspore?uje ga ne samo na preostale zube ve? i na kost vilica. Ovo je od velikog zna?aja u cilju to dueg trajanja i preostalih zuba i njihovog potpornog aparata (desni, vili?na kost).

02proteza
Obzirom da skeletirana proteza ima metalnu osnovu, preostali zubi na koje se ona naslanja moraju biti zati?eni izradom krunica i mostova koji na svojim povrinama imaju posebna ulegnu?a za protezu sa nep?ane ili jezi?ne strane, a sa strane usne nalaze se kukice. Tako se dobija dobra funkcionalna cjelina, veoma stabilna i komforna za pacijenta. Jedina loa osobina ovakvih, klasi?nih radova, jeste estetika. Naime, kukice kojima se proteza ka?i na zube su veoma robusne i izra?ene od metala tako da su estetski neprihvatljive pogotovo ako treba da budu u frontalnoj regiji tj. u zoni osmijeha.


Zbog toga se danas u izradi kombinovanih radova mnogo vie koriste ata?meni, koji su upravo i nastali iz potrebe da se sakriju vidljivi retencioni elementi parcijalne proteze (kukice), i tako pove?a njena estetska vrijednost. Ata?meni su polivalentni, precizni vezni elementi koji slue za spajanje fiksne i mobilne nadoknade. Sastoje se iz dva osnovna dijela: patrice, primarnog ili mukog dijela i matrice,sekundarnog ili enskog dijela. Ovi dijelovi se ugra?uju jedan u fiksni deo a drugi u mobilni deo nadoknade te se njihovim spajanjem dobija funkcionalna cjelina (kao driker na koulji). Postoje razne vrste ata?mena: kliza?i, pre?ke, dugmi?asta sidra, zglobovi, reze, ali im je uloga ista. Oni su tu da obezbijede vezu izme?u mobilnog i fiksnog dijela nadoknade, da obezbijede maksimalnu stabilnost proteze kao i ravnomjeran prenos pritiska vakanja a da pri tome svi estetski kvaliteti budu zadovoljeni.


Ovakve konstrukcije su izuzetno dobre i kvalitetne te mogu da budu odli?na alternativa ukoliko su druge mogu?nosti terapije bezubosti isklju?ene.